Romania-ro

Berești                                                 

Berești este un oraș în județul Galați, Moldova, România. Are o populație de 3.601 locuitori. Așezarea datează încă din paleolitic, pe teritoriul orașului gasindu-se urme ale locuirii din această perioada, precum și urme ale Culturii de Cucuteni. A fost desemnat oraș în anul 1968.

Relieful orașului este reprezentat sub forma unor dealuri premontane, cu altitudini de sub 300 m, care aparțin în totalitate Podișului Covurlui. Sub aspect geomorfologic, în zona orașului Berești s-au identificat trei formațiuni de terase.Terasa superioară, dezvoltată de o parte și de alta a pârâului Chineja, la altitudini cuprinse între 200 și 288 m, având aspectul unor platouri largi, cu destinație agricolă;Terasa medie dezvoltată în continuarea celei superioare, pe valea râului Chineja, are o altitudine de 175-200 m și o lățime cuprinsă între 500 și 600 m. Pe această terasă medie s-a dezvoltat orașul Berești, panta terenului variind între 5-7%; Legătura între cele două terase se face uneori prin pante abrupte, de 10-30%, pe care și-au facut apariția văile și râpele torențiale, precum și procesele specifice pantelor (alunecările de teren). Lunca se dezvoltă pe cursul râului Chineja și afluenților acestuia, pe lățimi având 100 m în nord și cca. 300 m în sud.Albia majoră este puțin adâncă și limitată, în general, de maluri abrupte de 2-5 m. În perioadele bogate în precipitații se produc inundații.

Din punct de vedere geologic, fundamentul zonei este de vârstă pliocen (ponțian – dacian), alcătuit din argile, argile nisipoase, nisipuri, acoperite de depozite de vârstă levantină – reprezentate prin argile, marne, nisipuri roșii și plăci de gresii. Solurile dominante sunt de tip cernoziom cu mai multe variante: cernoziomuri cambice și cernoziomuri argiloiluviale. Pe suprafețe restrânse apar solurile cenușii și solurile brune de pădure podzolite. Fertilitatea bună a solului și relieful cu pante domoale au determinat folosirea în agricultura pe scară mare a fondului funciar

Teritoriul orașului Berești aparține în totalitate sectorului cu climă continentală, încadrându-se în ținutul cu climă de deal. Verile sunt foarte calde și uscate, iar iernile geroase, marcate de viscole puternice, dar și de advecții de aer cald și umed din sud și sud-vest, care determină intervale de încălzire și topire a stratului de zăpadă. Media anuală a temperaturii aerului este de 9,5oC. Media lunii celei mai calde (iulie) este de 21,7oC, iar a luni celei mai reci (ianuarie) de -3,5oC. Precipitațiile atmosferice înregistrează cantități medii lunare situate în jurul valorii de 500mm. Vânturile dominante sunt cele din direcția nord-est și nord, înregistrând viteze medii mai mari (4,0 m/s).== HidrografiaRețeaua hidrografică aparține în totalitate râului Chineja, care se varsă in lacul Brateș, străbătând orașul pe direcția nord-sud. Izvorăște din partea nordică a orașului.